top of page

คณะผู้บริหาร

ความเป็นผู้นำของเราในการนำเสนอจุดแข็งของวัฒนธรรมที่หลากหลายในเอเชียและแปซิฟิก หัวหน้าสถาบันและผู้นำที่เกิดขึ้นใหม่ทำงานเพื่อความเป็นผู้นำร่วมกันที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

bottom of page