top of page

sự kiện sắp tới

Lớp học ASPAC dành cho
Nhà lãnh đạo mới nổi (AMEL) 2023

Tháng 8 • Klong Ha, Thái Lan

ASPAC Masterclass dành cho các nhà lãnh đạo mới nổi

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Thái Lan
15-18 tháng 8

Untitled design (9).png
Untitled design (8).png

Tháng 4 • Manila, Philippines

ASPAC Masterclass dành cho các nhà lãnh đạo mới nổi

Bảo tàng Tâm trí
18-20 tháng 4

bottom of page