top of page

Hội đồng điều hành

Sự lãnh đạo của chúng tôi nhằm thể hiện sức mạnh cốt lõi của các nền văn hóa đa dạng ở Châu Á và Thái Bình Dương. Những người đứng đầu tổ chức và các nhà lãnh đạo mới nổi của họ làm việc hướng tới sự lãnh đạo chung cống hiến vì lợi ích của tập thể.

bottom of page